ข่าวประชาสัมพันธ์ : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
รายละเอียด :

  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ

๑. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ จำนวน ๓ คน

๒.วัน วเลา และสถานที่รับสมัคร 

     ๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

     ๒.๒ สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ

๓. ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ 

 

ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563    อ่าน 143 คน