ข่าว : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ๑. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ จำนวน ๓ คน ๒.วัน วเลา และสถานที่รับสมัคร ๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ๒.๒ สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ๓. ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ

รายละเอียด  : การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
     

     

     

     
๑. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ จำนวน ๓ คน
     

     

     

     
๒.วัน วเลา และสถานที่รับสมัคร
     

     

     

     
๒.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
     

     

     

     
๒.๒ สถานที่รับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ
     

     

     

     
๓. ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุผู้แจ้งข่าว : อบต. ประกาศเมื่อ :