QRCODE : WWW.THUMTALU.GO.TH
24 ตุลาคม 2551
 
 
 
 
 
Q&A คำถามที่พบบ่อย
  ถาม : ใช้เอกสารอะไรบ้างในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ตอบ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ถาม : ต้องมีอายุเท่าไรถึงจะขึ้นทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุได้
ตอบ : 60 ปี บริบูรณ์
  ถาม : สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้เมื่อไร และจะได้รับเงินผู้สูงอายุหลังจากขึ้นทะเบียนเมื่อไร
ตอบ : 1. สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
2. หลังขึ้นทะเบียนแล้วจะรับเงินปีงบประมาณถัดไป เริ่มรับตั้งแต่เดือนตุลาคม
  ถาม : สามารถติดต่อ อบต.ได้ทางไหนบ้างค่ะ
ตอบ : โทรศัพท์ : 073-261007
  ถาม : สามารถติดต่อ อบต.ได้ทางไหนบ้างค่ะ
ตอบ : โทรศัพท์ : 073-261007
 

ถาม : Face book และ ไลน์ ของ อบต.ถ้ำทะลุ คืออะไร
ตอบ : Face book : องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
LINE : ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ถ้ำทะลุ ตาม QR Cord นี้

  ถาม : เบอร์โทรศัพท์ท่านนายก อบต. เบอร์อะไร ค่ะ
ตอบ : 062-2434951
  ถาม : มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ : เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน ได้แก่
1.คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)
2. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
4. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
4.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผุ้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือ เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
4.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณ ใกล้เคียงโดยสังเขป
5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ ให้เข้า หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือ หลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
8. กรณีประกอบพาณิชยกิจการอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับดัวย อัญมณี ให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้