ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 ส.ค. 2560
192 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ส.ค. 2560
193 เรื่อง อบต.ถ้ำทะลุร่วมกลับกลุ่มมวลชนจำทำดอกไม้จันทน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 ก.ค. 2560
194 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 ก.ค. 2560
195 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
03 ก.ค. 2560
196 การจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 ก.ค. 2560
197 ขอเชิญชวนชาวตำบลถ้ำทะลุรวมถวายเที่ยนพรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 มิ.ย. 2560
198 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 มี.ค. 2560
199 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 มี.ค. 2560
200 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36