ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ระบบการป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
83
17 มี.ค. 2560
202 กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
27 ก.พ. 2560
203 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 ก.พ. 2560
204 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 ม.ค. 2560
205 การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
15 ธ.ค. 2559
206 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 พ.ย. 2559
207 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
22 พ.ย. 2559
208 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
28 ต.ค. 2559
209 รายงานรายรับ - รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
25 ต.ค. 2559
210 เชิญชวนลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนง ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
30 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36