ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒๕๐ ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
01 มี.ค. 2556
312 กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ประจำปีพ.ศ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
28 ก.พ. 2556
313 ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
213
06 ก.พ. 2556
314 ประกาศสรรหาผู้อำนวยการกองช่าง 1 อัตรา
377
01 ก.พ. 2556
315 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
320
28 ธ.ค. 2555
316 มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้หัวหน้าส่วนการคลังปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
28 ธ.ค. 2555
317 การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
28 ธ.ค. 2555
318 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
142
28 ธ.ค. 2555
319 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
183
03 ธ.ค. 2555
320 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ สมัยสามัญ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
14 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36