ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 มี.ค. 2562
82 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
14 ก.พ. 2562
83 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
14 ก.พ. 2562
84 วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 ม.ค. 2562
85 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ม.ค. 2562
86 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
03 ม.ค. 2562
87 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 ธ.ค. 2561
88 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล
97
24 ธ.ค. 2561
89 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
24 ธ.ค. 2561
90 การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36